Namen zavoda je odkrivanje in promocija duhovno, kulturne in naravne dediščine kartuzije Jurklošter in njene okolice.