Namen strani je obveščanje trebanjske in tudi ostale javnosti o akcijah, intervencijah itd.