Namen portala je informirati, tržiti in zabavati Pomurce in širšo slovensko javnost.