Spletna stran o poletnem taboru v Marindolu, ki ga organizira klub Marindolus.