Proizvodnja nateznih vijakov, žičnih spon, vijakov …