Podjetje je usposobljeno za načrtovanje in izvajanje vseh vrst del v gozdarstvu (sečnjo in izdelavo gozdnih sortimentov, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela).