Namen društva je povezovanje kmetijskih strokovnjakov, kmetov in drugih, ki se zanimajo za travinje in pridelovanje krme.