Smo specializirano podjete za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in v kataster stavb.